Tillgänglighet

För oss är det viktigt att så många som möjligt ska kunna använda våra tjänster. Vare sig du är ung eller gammal, har nedsatt syn eller hörsel, har en gipsad arm eller är begränsad av andra orsaker. 

Digital tillgänglighet

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra digitala tjänster. I det arbetet ingår att säkerställa att våra tjänster uppfyller olika tillgänglighetskrav. Vår webbplats ska i möjligaste mån uppfylla de riktlinjer som finns i WCAG 2.1 nivå AA. Läs mer i tillgänglighetsredogörelsen.

Tillgänglig trafik

Våra fordon är tillgänglighetsanpassade, med lågt insteg, plats för rollator och rullstol, audiovisuella hållplatsutrop och utrustade med rullstolsramp. Du som har en funktionsnedsättning har också företräde till vissa reserverade sittplatser. Kan du inte själv hantera lift eller ramp på båt, tåg eller buss ska förare eller kundvärd vid behov hjälpa dig med detta samt spänna fast din rullstol och köpa biljett för resan.

Bussar

Våra bussar har lågt golv, vilket betyder att du kan komma på och av både via den främre och den bakre dörren. Använder du rullstol bör du använda dörr i mitten eller längst bak på bussen. Rullstolsrampen, som finns i mitten av bussen, ska klara en belastning på 300 kilo.

Spårvagnar

Spårvagnslinjerna 2 och 3 har låggolv eller en låggolvsdel med lågt insteg i mitten av vagnen.

Östgötapendeln

Östgötapendeln är tillgänglighetsanpassad med låga insteg, breda gångar och rejält svängrum på toaletten. Om du behöver assistans/ledsagning ringer du till 076-798 02 12 och föranmäler detta. Föranmälan görs senast en timme före resan. Om du ska resa före klockan 07:00 måste du ringa dagen innan. 

Assistans/ledsagning gäller endast när du reser med Östgötapendeln – och bara av och på tåget. 

Om du ska resa med ett annat trafikbolag, till exempel SJ, kontaktar du deras kundservice.

Stationer

Ingen av de stationer som Östgötatrafiken trafikerar idag är fullt tillgänglighetsanpassade. Stationerna ägs av flera olika parter som ansvarar för olika delar av stationsområdet. Stationshusen i Linköping, Norrköping, och Mjölby ägs och förvaltas av Jernhusen AB. Klicka på respektive ort för att se information om tillgänglighet. I Motala ägs stationshuset däremot av Motala kommun. Information saknas på Motala kommuns webbplats om tillgänglighet.

Trafikverket äger idag perronger, tunnlar och annan infrastruktur vid de stationer som Östgötatrafiken trafikerar med Östgötapendeln. Östgötatrafiken saknar idag uppgift om i vilken utsträckning dessa stationer är tillgänglighetsanpassade. Informationen beträffande på vilket sätt och i vilken utsträckning som dessa stationer är tillgänglighetsanpassade kommer uppdateras fortlöpande när dessa uppgifter görs tillgängliga av Trafikverket.

Kommunerna äger och underhåller busshållplatserna på stationsområdet. Information om tillgängligheten på dessa delar beskrivs under rubrik Hållplatser.

Hållplatser

Region Östergötland tillsammans med Trafikverket och länets kommuner arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten på länets hållplatser. För att en hållplats ska anses vara tillgänglig enligt Region Östergötlands definition ska den minst ha:

  • 17 cm hög kantsten
  • Ledstråk
  • Kontrastmarkering

Tillgänglighetsarbetet är en ständigt pågående process och utvecklas kontinuerligt. De olika delområdena kan därför skilja sig åt. I Östergötland används Trafikverkets publikation VGU (Vägar och gators utformning) som stöd i tillgänglighetsarbetet.

Vid ny- eller ombyggnation ställs funktionskrav på att väntytan uppfyller kraven:

  • Plattformsbredden ska vara minst 2,25 meter för att ge plats för en utfälld ramp för rullstol. Bredden på ytan framför väderskydd ska vara minst 1,5 meter.
  • Kantstenshöjden ska vara minst 17 centimeter hög längs hela hållplatsytan (normalt 20 meter plattformslängd) för att ge ett lågt insteg i fordonet samt låg ramplutning för exempelvis rullstolar.
  • Taktila ledstråk ska ha ett 70 centimeter brett ledstråk med sinusplattor från väderskyddets främre gavel till busskantstödet, vilket utgör fordonets stoppunkt i höjd med bussens/spårvagnens framdörrar. Ledstråket avslutas med 70x70 centimeter kupolplattor utmed kantstödet för att underlätta för resenär som använder teknikkäpp för navigeringen på hållplatsen. På vissa hållplatser saknas både väderskydd/bänk. Då gäller hållplatsstolpen som markör för ledstråkets början. Hållplatser utan naturliga ledstråk ska även ha längsgående ledstråk från naturliga anslutningspunkter på hållplatsen.
  • Runt hela hållplatskantstödet ska det finnas 30-70 centimeter breda vita kontrastmarkeringar där ljushetskontrasten som minst är 0,40 enligt NCS (Natural Colour System).

Vilka hållplatser som är tillgänglighetsanpassade ser du i hållplatsbandet på förstasidan i våra pdf-tidtabeller. En tillgänglighetssymbol visas för de hållplatser som är tillgängliga.