Köpvillkor för företag och organisationer från 14 februari 2022

1 Villkor för Östgötatrafikens tjänst ”Företagsportalen”

Dessa villkor (”företagsvillkoren”) gäller för köp hos Östgötatrafiken (organisationsnummer: 556038-8950).

2 Allmänt

Dessa villkor gäller då ett företag eller annan organisation använder sig av Östgötatrafikens tjänst ”Företagsportalen”. Genom att använda sig av tjänsten har företaget accepterat dessa villkor.

För det fall företaget direkt eller indirekt tar betalt av den resenär som tar emot biljett gäller även särskilda villkor enligt punkten ”Villkor för vidareförsäljning av biljetter” nedan.

3 Definitioner

Med ”Appen Östgötatrafiken” avses Östgötatrafikens app med samma namn, för köp av biljetter, som finns på App Store och Google Play med Östgötatrafiken som utgivare.

Med ”Resenär” avses en person som har ett Giltigt färdbevis och som reser, eller har för avsikt att Resa, med Östgötatrafiken.

Med ”Resa” avses en transport som en Resenär och Östgötatrafiken har ingått avtal om. Om det har ingåtts ett avtal som ger Resenären rätt till en eller flera transporter som inte närmre har specificerats, krävs för att det ska vara fråga om en Resa också att Resenären särskilt har inrättat sig efter den aktuella transporten.

Med ”Giltigt färdbevis” avses aktiverad biljett för resa hos Östgötatrafiken. Ett Giltigt färdbevis är en bekräftelse på ett avtal mellan Östgötatrafiken och dess Resenär, där dessa villkor gäller.

Med ”Svea” avses Östgötatrafikens leverantör av betaltjänsten. Vid köp av biljett överlåts Östgötatrafikens fordran automatiskt till Svea Ekonomi AB.

Med ”Företaget” menas den juridiska person vilken registrerar sig för att använda tjänsten ”Företagsportalen”.

Med ”Företagsportalen” menas den tjänst som Östgötatrafiken tillhandahåller för företag och organisationer för deras köp av biljetter till kollektivtrafiken i Östergötland.

Med ”Företagskonto” menas det konto en administratör hos Företaget har skapat i Östgötatrafikens tjänst ”Företagsportalen” för att möjliggöra köp av biljetter.

Med ”Behörig” menas individ registrerad på Företags Företagskonto som Administratör eller Resenär.

Med ”Biljett” avses oaktiverat eller aktiverat färdbevis inköpt via ”Företagsportalen”. Se ”Giltigt färdbevis” ovan.

Med ”slutkund” avses samma som Resenär.

4 Skapa och använda Företagskonto

Den som skapar och använder ett Företagskonto ska vara behörig att köpa biljetter på företagets bekostnad. Vid skapande av Företagskonto sker identifikation med Mobilt BankID. Företaget är betalningsansvarigt gentemot Östgötatrafiken för de köp och beställningar av biljetter som sker i företagets namn inom ramen för tjänsten ”Företagsportalen”.

Företaget får ta del av information avseende de biljetter som köpts genom Företagskontot, bland annat vem som genomfört köpet.

Oaktiverad biljett som är köpt och skickad från Företagskontot kan återkallas av företaget upp till 30 dagar efter biljetten sänts till resenären. Återkallad biljett krediteras företaget.

Företaget får annullera och återköpa oaktiverade biljetter.

5 Biljetter

Köpt biljett i ”Företagsportalen” tillhör företaget och inte den enskilde personen, t.ex. en anställd, som genomför resan.

För de biljetter som köps via tjänsten ”Företagsportalen” tillämpas de priser som gäller enligt Östgötatrafikens vid köpet gällande prislista.

Lågtrafikbiljett är giltig för resa under hela dygnet, vardagar utom mellan klockan 06:30–08:30 och mellan klockan 15:00–17:00 samt hela dygnet lördag-söndag och helgdagar.

Lågtrafikbiljett och biljetter för resa under högtrafik, dvs. vardagar mellan klockan 06:30–08:30 och klockan 15:00–17:00 kan inte laddas på samma resekort utan kräver separat resekort.

För resor som görs på biljetter köpta genom ”Företagsportalen” och andra köp av biljett gäller Östgötatrafikens vid var tid gällande köpvillkor.
För resa med Östgötatrafiken gäller vid var till gällande resevillkor.

6 Kontoregistrering och Konto

Genom att behörig medarbetare loggar in med Mobilt BankID på foretag.ostgotatrafiken.se får företaget tillgång till tjänster som att köpa och skicka biljett via Östgötatrafikens tjänst ”Företagsportalen”.

Vid registrering av organisationsnumret hämtas företagets adressuppgifter från Svea. Vid registrering ska firma/namn, organisationsnummer, e-postadress och faktureringsadress anges.

Företaget ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Företagskontot.

7 Avregistrering

Företaget ansvarar för att meddela Östgötatrafiken om dess Företagskonto ska tas bort. Avregistrering skickas till Östgötatrafiken senast 10 dagar innan kontot ska upphöra. E-postadressen är foretag@ostgotatrafiken.se.

8 Villkor för vidareförsäljning av biljetter

Dessa villkor gäller då företaget använder sig av Östgötatrafikens tjänst ”Företagsportalen” och direkt eller indirekt tar betalt av den person som biljett skickas till. Genom att använda sig av tjänsten har företaget accepterat dessa villkor.

För att tjänsten ”Företagsportalen” ska kunna användas krävs att företaget har ett Företagskonto samt att Slutkund antingen har appen ”Östgötatrafiken” installerad, har en mobiltelefon som kan ta emot sms, eller har ett resekort från Östgötatrafiken. För dessa tjänster gäller tillämpliga villkor. För slutkundens resa gäller Östgötatrafikens allmänna resevillkor.

Företaget får i enlighet med dessa villkor via tjänsten ”Företagsportalen” sälja biljetter till Slutkund. Företaget bestämmer självständigt det pris Slutkund ska erlägga för biljett och ska på tydligt sätt informera Slutkund om biljettens ursprung och återköpsregler.

Företaget har inte rätt till någon provision eller annan ersättning från Östgötatrafiken med anledning av att det säljer biljetter via ”Företagsportalen”.

Företaget får endast använda Östgötatrafikens varumärke i sin marknadsföring om Östgötatrafiken på förhand lämnat sitt skriftliga godkännande.

9 Betalning

Vid köp av biljett med ”Företagsportalen” sker betalning mot faktura.

10 Faktura

Östgötatrafiken samarbetar med Svea Ekonomi AB (”Svea Ekonomi”) för fakturering.

Vid betalning mot faktura överlåter Östgötatrafiken sin fordran på betalning till Svea Ekonomi och betalning ska ske till Svea Ekonomi enligt uppgifter som anges på fakturan.

Fakturering sker till Företaget månadsvis.

Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor trettio (30) dagar.

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska företaget godkännas vid den kreditprövning som utförs av Svea Ekonomi.

Vid försenad betalning debiteras företaget dröjsmålsränta, påminnelseavgift och inkassoavgift i förekommande fall i enlighet med Svea Ekonomi AB:s villkor, av Svea Ekonomi AB. För mer information, se svea.com.

10.1 Kontaktvägar

Östgötatrafikens kundtjänst för Företagsportalen:
Telefon: 010-434 00 61
E-post: foretag@ostgotatrafiken.se
Adress: AB Östgötatrafiken, Företag, Box 1550, 581 15 Linköping

Östgötatrafikens kundtjänst för allmänna frågor samt adress:
Östgötatrafikens kundtjänst: Telefon: 0771 – 21 10 10
E-post: via Östgötatrafikens webbformulär
Adress: AB Östgötatrafiken, Kundtjänst, Box 1550, 581 15 Linköping
Webb: ostgotatrafiken.se

Hittegods:
Respektive trafikoperatör (för information och öppettider – se ostgotatrafiken.se eller kontakta Östgötatrafiken).

Kundtjänst gällande betalning:
SVEA Ekonomi:
Kundtjänst: 08-5149 31 13
E-post: kundtjänst.sveawebpay@sveaekonomi.se
Webb: svea.com

10.2 Ändrade villkor

Östgötatrafiken förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Östgötatrafiken förbehåller sig även rätten att sluta tillhandahålla hela eller delar av ”Företagsportalen”.

11 Ansvar

Östgötatrafiken strävar efter att den tjänst som omfattas av dessa villkor alltid ska vara fullt fungerande. Företaget som nyttjar ”Företagsportalen” kan inte begära ersättning eller på annat sätt få kompensation för det fall aktuell tjänst inte skulle vara fullt fungerande.

12 Behandling av personuppgifter

Vid registrering av Företagskonto registrerar Östgötatrafiken uppgifter om anställda vid Företaget. Registrering sker med stöd av Art. 6 1 st. punkten b Dataskyddsförordningen.

Ändamålet med registreringen är att kunna erbjuda Behörig möjlighet att köpa biljett och /eller administrera behörigheter genom ett Företags Företagskonto och få resekort med bärare av biljett skickade till sig.

För administrativ användare av Företagskonto, som identifierar sig med Mobilt BankID, registreras personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer och kontotillhörighet.

För slutkund registreras namn, e-postadress och information om biljettbärare (mobilnummer och/eller kortnummer på Östgötatrafikens kort).

Registrerads uppgifter som lagts upp av administratör hos Företag med Företagskonto gallras av densamma. Registrerads uppgifter som är kopplade till biljettköp gallras av Östgötatrafiken. Uppgifter lämnas inte vidare till någon i tredje land. Uppgifter kan komma att lämnas till Strålfors AB för framställande av resekort.

Köpvillkoren är beslutade den 10 mars 2022

Sofia Malander
Verkställande direktör