Östgötatrafikens villkor för köp av biljett från den 28 mars 2024

1 Villkorens tillämplighet

1.1 Villkoren gäller köp av Östgötatrafikens biljett för resa med den allmänna kollektivtrafiken och som tillhandahålles av Östgötatrafiken. Villkoren gäller, tillsammans med vid var tid gällande priser, om inte annat framgår av punkterna 1.3 – 1.5 nedan, för köp i Östgötatrafikens biljettsystem efter den 28 mars 2024. Villkoren gäller för de försäljningskanaler som definieras i punkt 2 och det sortiment som särskilt anges i punkt 5.3. För övriga försäljningskanaler och sortiment, se villkor på ostgotatrafiken.se .

1.2 Östgötatrafiken förbehåller sig rätten att när som helst ändra, komplettera eller ersätta dessa villkor utan föregående information. Vid osäkerhet vilka villkor som gäller ska publicerade villkor på Östgötatrafikens webbplats alltid utgöra de vid var tid gällande villkoren.

1.3 Dessa villkor kompletterar svensk lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresa inom Sverige med tåg, spårvagn, buss och personbil där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km.

Vid Resor med tåg tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen) med undantag för artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.4 och 15–18 i tågpassagerarförordningen som inte tillämpas på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km. Vid resor med buss tillämpas även artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19–23 i förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport (busspassagerarförordningen), på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen, i den ursprungliga lydelsen (resor på 250 km eller längre), som har en sträckning som är 150 km eller längre.

Vid resa med båt tillämpas reglerna i förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (fartygspassagerarförordningen) med de begränsningar i tillämpningen som där anges.

1.4 Gällande villkor beträffande köp av biljett finns publicerade på ostgotatrafiken.se samt i Appen ”Östgötatrafiken”. Villkor för resa med Östgötatrafiken publiceras på ostgotatrafiken.se.

1.5 För biljettköp på webben gäller dessa villkor för följande tjänst: ostgotatrafiken.se/kopbiljett. För andra tjänster avsedda för biljettköp på webben, gäller vid var tid gällande villkor för respektive tjänst.

2 Definitioner

2.1 Med ”Appen Östgötatrafiken” avses Östgötatrafikens App med samma namn, för köp av biljetter, som finns på App Store och Google Play med Östgötatrafiken som utgivare.

2.2 Med ”Resenär” avses en person som har ett Giltigt färdbevis och som reser, eller har för avsikt att Resa, med Östgötatrafiken.

2.3 Med ”Resa” avses en transport som en Resenär och Östgötatrafiken har ingått avtal om. Om det har ingåtts ett avtal som ger Resenären rätt till en eller flera transporter som inte närmre har specificerats, krävs för att det ska vara fråga om en Resa också att Resenären särskilt har inrättat sig efter den aktuella transporten.

2.4 Med ”Giltigt färdbevis” avses aktiverad biljett köpt med Appen Östgötatrafiken. Ett Giltigt färdbevis är en bekräftelse på ett avtal mellan Östgötatrafiken och dess Resenär, där dessa villkor gäller.

2.5 Med ”Payex” avses Östgötatrafikens leverantör av betaltjänsten. Vid köp av biljett överlåts Östgötatrafikens fordran automatiskt till Payex. För att kunna genomföra en betalning måste Resenär godkänna Payex villkor för betalningstjänsten. Se payex.se

2.6 Med ”Swish” avses Östgötatrafikens leverantör av betaltjänsten. Vid köp av biljett överlåts Östgötatrafikens fordran automatiskt till Swish. För att kunna genomföra en betalning måste Resenär godkänna Swish villkor för betalningstjänsten. Se getswish.se

2.7 Med ”Trafiktjänsteman” avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att hen är Trafiktjänsteman.

2.8 Med ”Barn” avses Resenär som är 0–6 år. Barn ska resa i sällskap med någon som har en giltig biljett i någon av kategorierna Ungdom, Vuxen, Pensionär eller Student. Resenär med giltig biljett kan ta med sig upp till två barn per resa. Denna rabattgrupp reser utan kostnad och ingen biljett krävs. Övriga Barn betalar avgift för ungdom.

2.9 Med ”Ungdom” avses Resenär som är 7–19 år.

2.10 Med ”Student” avses Resenär som innehar studentlegitimation med studentresesymbolen på samt giltig legitimation.

2.11 Med ”Pensionär” avses personer som uppbär allmän pension oavsett ålder. Pensionär under 65 år ska kunna verifiera att de uppbär allmän pension genom uppvisande av intyg från Pensionsmyndigheten. Person 65 år eller äldre behöver endast kunna styrka sin ålder med giltig legitimation.

Vidare omfattas person, vilken uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning, och som kan styrka detta med ett så kallat förmånsintyg från Försäkringskassan, av kategorin ”Pensionär”.

2.12 Med ”Färdtjänst” avses en underkategori till ”Pensionär”, och avser person med färdtjänsttillstånd.

2.13 Med ”Tillsammans” avses rabatt som gäller för minst två (2) betalande personer på samma enkel- eller 24-timmarsbiljett och Resa. Rabatten erhålls automatiskt vid köp av biljett för flera personer. Denna rabattgrupp erhåller tjugo (20) procent i rabatt. Tillsammansrabatten kan kombineras med övriga rabatter.

2.14 Med ”biljettköp på webben” avses den funktion på Östgötatrafikens hemsida som gör det möjligt för kunden att köpa ett nytt resekort som skickas till en för kunden valfri adress och möjlighet att köpa biljetter till sitt kort.

3 Användning av ”biljettköp på webben”

3.1 ”Biljettköp på webben ” är en funktion på Östgötatrafikens hemsida som möjliggör köp av resekort för att sedan kunna ladda på biljetter.

3.2 Vid köp av biljett via ”biljettköp på webben” ansvarar kunden för att biljetten registreras på det kort som kunden har avsett att registrering ska ske på.

3.3 De villkor som gäller för köp i Appen nedan under punkt 4.2 – punkt 4.9 samt övriga villkor gäller även i tillämpliga delar köp i ”biljettköp på webben”.

4 Användning av Appen Östgötatrafiken

4.1 Den av Östgötatrafiken tillhandahållna Appen ”Östgötatrafiken” fungerar med såväl Android- som IOS-baserade enheter. För att kunna genomföra köp i Appen måste resenär registrera sitt mobilnummer i ”Mitt konto ”samt ha en mobiltelefon med fungerande internetuppkoppling. Östgötatrafiken garanterar inte Appens funktionalitet för andra versioner av Android-OS eller iOS än de versioner som Appen har stöd för enligt beskrivningen i Appstore eller Google Play.

4.2 Resenärens ansvar

Resenären ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller sms vid registrering och användning av Appen Östgötatrafiken. Biljetten är kopplad till Resenärens mobiltelefon. Om Resenären är registrerad på Mitt konto kan biljetterna istället kopplas till kontot – se punkt 4.6. Resenären ansvarar för att under hela resan ha fungerande internetuppkoppling samt för att mobiltelefon är i sådant skick att maskinell validering kan ske.

4.3 Östgötatrafikens ansvar

Östgötatrafiken lämnar inga garantier att Resenären alltid kan använda Appen Östgötatrafiken. Östgötatrafiken har dock för avsikt att åtgärda eventuella fel i tjänsten.

Östgötatrafiken åtar sig inget ansvar för tekniska problem som kan uppstå hos annan part, såsom problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med Resenärs mobiltelefon eller liknande. Östgötatrafiken ansvarar inte för betaltjänster som tillhandahålls av Payex eller Swish. För kontakt – se punkt 11.

4.4 Användning av köpt biljett

4.4.1 En aktiverad biljett i Appen Östgötatrafiken är ett Giltigt färdbevis inom det geografiska område som visas på biljetten i Appen Östgötatrafiken. Både vid köp av biljett samt under hela resan krävs en mobil med fungerande internetuppkoppling. Biljetten är även giltig vid kortare avbrott i internetuppkopplingen. Förköpta biljetter går att aktivera i upp till ett år efter köptillfället.

4.4.2 Om Resenär inte aktiverar biljetten direkt vid köp måste Resenären, för att biljetten ska vara ett Giltigt färdbevis, aktivera biljetten innan det att Resenären går ombord.

4.4.3 Resenär kan ha flera aktiverade biljetter i mobiltelefonen på samma gång. Flera resenärer kan använda biljetter på samma mobiltelefon.

4.4.4 Biljett köpt med Appen Östgötatrafiken är endast giltig i den mobiltelefon från vilken biljetten har köpts eller skickats till.

4.4.5 Kvitto för köpt biljett skickas, per automatik, vid varje köp till den e-postadress som Resenär registrerat i Appen Östgötatrafiken. E-postadress måste registreras innan köp genomförs. Kvitto för köpt biljett kan ej användas som giltigt färdbevis.

4.5 Ändringar och avtalstid m.m.

Appen Östgötatrafiken tillhandahålls tillsvidare. Östgötatrafiken förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla Appen Östgötatrafiken liksom viss tjänst däri. Resenären har rätt att när som helst säga upp avtalet med Östgötatrafiken med omedelbar verkan, genom att ta bort Appen Östgötatrafiken från sin mobiltelefon.

Om Resenär tar bort Appen Östgötatrafiken från sin mobiltelefon raderas samtliga biljetter som inte har aktiverats.

4.6 Förlustgaranti

Resenär som är registrerad på ”Mitt konto” har tillgång till en förlustgaranti.

Biljetter som köps när Resenär är inloggad på ”Mitt konto” blir automatiskt kopplade till Resenärens konto. Biljetter som köpts före registrering på ”Mitt konto” eller som köps när Resenär inte är inloggad på Mitt konto kan Resenär själv koppla till ”Mitt konto”.

Biljetter som Resenär kopplat till ”Mitt konto” syns endast när Resenär är inloggad på ”Mitt konto”.

Resenär som förlorar eller byter mobiltelefon kan föra över biljetter till annan mobiltelefon genom att logga in på ”Mitt konto” på den nya mobiltelefonen. Flytt av biljett kan Resenär göra högst två (2) gånger under en period på trettio (30) dagar. Vid flytt av biljetter kommer samtliga biljetter, även förbrukade, att flyttas till den nya enheten.

Resenär som har köpt en 365-dagarsbiljett kan åberopa förlustgaranti mot uppvisande av kvitto på köpet utan att vara registrerad på Mitt konto.

4.7 Byte av mobiltelefon

Resenär som inte är registrerad på Östgötatrafikens ”Mitt konto” kan, via Östgötatrafikens Kundtjänst flytta biljetter i Appen Östgötatrafiken till annan mobiltelefon med samma mobiltelefonnummer. Biljetter i Appen Östgötatrafiken kan även flyttas till annat mobiltelefonnummer i de fall Resenär kan uppvisa legitimation samt kvitto eller annat intyg som styrker att Resenären är ägare till både gammalt och nytt mobiltelefonnummer. Flytt kan ske högst två (2) gånger under en period på trettio (30) dagar. Vid flytt av biljetter kommer samtliga biljetter, även förbrukade, att flyttas till den nya enheten.

4.8 Tjänsten ”låna ut” på Östgötatrafikens ”Mitt konto”

Resenär som är inloggad på ”Mitt konto” har tillgång till tjänsten ”Lån av biljett” för aktiverade 30-dagarsbiljetter och 365-dagarsbiljetter. Tjänsten ”Lån av biljett” innebär att biljett kan lånas ut en gång per kalenderdygn och till maximalt fem olika mobilnummer under biljettens giltighetstid. Resenär ansvarar för att korrekt mobilnummer fylls i vid utlåning. Biljetten lånas ut i minst fyra (4) timmar och som mest under biljettens hela resterande giltighetstid. Resenär som lånat en biljett ska kunna uppvisa biljetten under hela resan fram till sista avstigning. Max 5 biljetter kan lånas ut samtidigt.

Personliga biljetter, som Skolbiljett och Färdtjänstbiljett, kan ej lånas ut. Ej heller kan 30-dagarsbiljett Fritid Ungdom lånas ut.

4.9 Missbruk och spärr av tjänster

Östgötatrafiken förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra en tjänst helt eller delvis vid misstanke om obehörigt nyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om Östgötatrafiken utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Östgötatrafikens, Resenärs eller andra parters intressen. Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, falska köp eller falskt angivna uppgifter. Missbruk kan komma att polisanmälas. Vid missbruk kan biljetter komma att makuleras.

5 Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet

5.1 Generellt

Region Östergötland och Östgötatrafiken fastställer från tid till annat trafikutbud, priser och biljettsortiment och har rätt att ändra dessa. För aktuell information, se ostgotatrafiken.se.

5.2 Trafikutbud

Tillfälliga förändringar i trafikutbud och/eller tidtabell kan förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc. Vid var tid gällande trafikutbud samt tidtabeller finns angivna på ostgotatrafiken.se samt i Appen Östgötatrafiken.

5.3 Biljettsortiment och giltighet

5.3.1 Östgötatrafiken tillhandahåller för närvarande enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett samt 365-dagarsbiljett. Samtliga biljetter kan köpas i zonstorlekarna Stad, Liten, Mellan, Stor, och Län.

Påstigning samt byten ska ske inom biljettens geografiska område. Om ingen förbindelse till resans slutdestination finns inom giltighetstiden har kunden rätt att slutföra sin resa med nästföljande anslutande förbindelse till slutdestinationen.

Påstigning på sista färdmedlet ska ske inom giltighetstiden.

5.3.2 Enkelbiljett inom Östergötland Liten zon och Stadszon gäller i 60 minuter från aktivering. Enkelbiljett inom Östergötland Mellanzon gäller i 80 minuter från aktivering. Enkelbiljett Stor zon gäller i 100 minuter från aktivering. Enkelbiljett hela Östergötland gäller i 120 minuter från aktivering.

5.3.3 En 24-timmarsbiljett inom Östergötland gäller i 24 timmar från aktivering.

5.3.4 30-dagarsbiljett inom Östergötland gäller i 30 kalenderdygn i följd, (från kl. 00–24) från aktivering.

5.3.5 Stadszonstillägg inom Östergötland kan köpas till för Liten zon eller Mellanzon, i samband med biljettköp eller separat i efterhand.

Stadszonstillägg kan köpas i samband med Resa i Liten zon och Mellanzon. Vid tillköp av Stadszonstillägg, inkluderas då i priset, samtliga stadszoner som köpt zon skär in i. För hela Östergötland är stadszonstillägg inkluderat. Vid tilläggsköp av stadszonstillägg utökas inte giltighetstiden för biljetten.

5.3.6 En oaktiverad biljett kan aktiveras senast ett (1) år efter inköpsdatum.

5.3.7 Lågtrafikbiljett är giltig för resa under hela dygnet, vardagar utom mellan klockan 06:30–08:30 och mellan klockan 15:00–17:00 samt hela dygnet lördag-söndag och helgdagar. Samtliga biljettyper finns tillgängliga som enkel lågtrafik, 24-timmar lågtrafik, 30 dagar lågtrafik samt 365-dagar lågtrafik. Lågtrafikbiljetten finns tillgänglig för köp i samtliga Östgötatrafikens försäljningskanaler (gäller ej Blippa).

Lågtrafikbiljett och biljetter för resa under högtrafik, dvs. vardagar mellan klockan 06:30–08:30 och klockan 15:00–17:00 kan inte laddas på samma resekort utan kräver separata resekort.

I övrigt gäller Östgötatrafikens ordinarie köpvillkor även för lågtrafikbiljett.

6 Återköp och frånträdande av avtal om köp av 30-dagarsbiljett och 365-dagarsbiljett

6.1 Generellt

Lagstadgad ångerrätt, enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer, varför köp av biljett i Appen Östgötatrafiken inte medför någon generell ångerrätt.

6.2 För information kring återköp av Östgötatrafikens biljetter – se Återköp

7 Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift

7.1 Östgötatrafiken genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken och har rätt att när som helst under en Resa kontrollera att Resenären har ett Giltigt färdbevis.

7.2 Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa ett Giltigt färdbevis, som kan kontrolleras visuellt eller maskinellt av Trafiktjänsteman samt eventuella kompletterande handlingar enligt punkt 7.3.

7.3 Vid Resa med rabatterad biljett (ej Barn se punkt 2.8) ska Resenär alltid kunna styrka att Resenären är berättigad till rabatt. Se avsnitt 2 för information om intyg och legitimation. I annat fall ska biljett för Vuxen lösas.

7.4 Resenären är vid en kontroll skyldig att tillfälligt överlämna sin mobiltelefon till Trafiktjänsteman, om Trafiktjänstemannen bedömer det vara nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

7.5 Resenär som vid kontroll inte kan visa ett Giltigt färdbevis, eller kompletterande handlingar enligt punkt 7.3, kan enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (SFS 1977:67), påföras en tilläggsavgift om f.n. 1500 kronor oavsett ålder utöver avgift för biljett.

7.6 Missbruk av biljett kan, förutom tilläggsavgift, leda till spärr av tjänst helt eller delvis. Se vidare i punkt 4.8.

8 Ersättning vid försening

För gällande villkor för ersättning vid försening hänvisas till ostgotatrafiken.se.

9 Personuppgifter

För information kring hur Östgötatrafiken behandlar dina personuppgifter – se vår integritetspolicy.

10 Östgötatrafikens ansvar och ansvarsbegränsningar

Östgötatrafikens ansvar för försening, inställda resor och följderna därav är begränsad till vad som anges ovan i punkt 8 samt i särskilda villkor Ersättning vid försening, se vår information om förseningsersättning.

Ansvar för personskada och viss sakskada som uppkommer vid resa med Östgötatrafiken regleras i järnvägstrafiklagen och trafikskadelagen.

Utöver vad som anges ovan är Östgötatrafikens skadeståndsansvar begränsat till skador som Östgötatrafiken orsakat genom vårdslöshet. Östgötatrafikens skadeståndsansvar omfattar inte ersättning för indirekt skada eller indirekt förlust såvida inte Östgötatrafiken orsakat sådan förlust eller skada genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

11 Tvistelösning

Om Resenär är missnöjd med Östgötatrafikens agerande eller har krav mot Östgötatrafiken rekommenderas Resenären att i första hand vända sig till Östgötatrafiken via kontaktvägarna som beskrivs i punkt 1. Tolkning och tillämpning vid överklagan av dessa resevillkor sker av marknadschef.

Om Östgötatrafiken och Resenären inte är överens kan Resenären ha rätt att få tvisten prövad genom alternativ tvistelösning eller genom att vända sig till allmän domstol.

Östgötatrafiken åtar sig att medverka i tvistelösning med Resenär (som har krav i egenskap av privatperson) enligt lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm

Webb: arn.se

12 Kontakt

Östgötatrafikens kundtjänst:
Telefon: 0771-21 10 10
E-post: via Östgötatrafikens webbformulär
Adress: AB Östgötatrafiken, Box 1550, 581 15 Linköping
Webb: ostgotatrafiken.se

Hittegods:
Respektive trafikoperatör (information och öppettider eller kontakta oss)

Payex kundtjänst:
Telefon: 0498-20 20 27
E-post: ehandel@payex.com
Webb: payex.se

Swish kundtjänst:
Webb: getswish.se

Ovan resevillkor är beslutade 2024-03-28

Johan Kindén
Verkställande direktör