Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Integritetspolicy AB Östgötatrafikens kunder

Östgötatrafiken tycker att det är viktigt att man ska kunna känna sig trygg med att vi behandlar personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ansvar för dina personuppgifter

Ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss är AB Östgötatrafiken, Box 1550, 581 15, org. nr. 556038-8950. Personuppgifter som inhämtas från annan, t ex din hemkommun eller Region Östergötland, är kommunen eller Region Östergötland personuppgiftsansvariga för. 

AB Östgötatrafiken har utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att utöva tillsyn och hjälpa Östgötatrafiken att följa gällande dataskyddslagstiftning. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är:
Bolagsjurist Jonas Jonsson
AB Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping
E-post: jonas.jonsson@ostgotatrafiken.se

Kontaktuppgifter till företrädare för personuppgiftsansvarig:
AB Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping
Tel: 010-434 00 00
E-post: info@ostgotatrafiken.se

Så skyddar vi dina uppgifter

Östgötatrafiken värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Östgötatrafiken dina uppgifter

När du använder dig av Östgötatrafikens tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till Östgötatrafiken. Till exempel när du köper biljett i appen, registrerar dig på ”Mina Sidor” på ostgotatrafiken.se, beställer färdtjänstresor, ansöker om förseningsersättning eller kontaktar vår kundtjänst.

Ibland händer det också att Östgötatrafiken får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun, SPAR eller andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel kreditupplysningar och adressuppgifter.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer, köp- och resehistorik, betalningsinformation och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Östgötatrafiken har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, eller om du har accepterat ett avtal eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Östgötatrafiken kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Östgötatrafiken behöva ditt samtycke eller ett avtal för att behandla dina personuppgifter. I de fall du lämnar ditt samtycke eller accepterar avtalsvillkor kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Detta gäller till exempel när du accepterar villkor för Mina Sidor, villkor för kampanjer eller lämnar samtycke vid användandet av tjänster på ostgotatrafiken.se.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service

  • Vi administrerar och genomför ditt köp av biljett.
  • Vi hanterar och administrerar dina frågor till Östgötatrafikens kundtjänst.
  • Vi administrerar och hanterar beställning och utförande av exempelvis färdtjänstresor, sjukresor och andra resor i den anropsstyrda trafiken.
  • Vi hanterar ditt konto på ostgotatrafiken.se.

För att ge dig relevant information och erbjudanden

  • Vi skickar nyhetsbrev med information om bland annat kollektivtrafik, trafikförändringar, restips och erbjudanden från Östgötatrafiken.
  • Vi gör analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.

För att utveckla kollektivtrafiken och den anropsstyrda trafiken

  • Vi för statistik i syfte att utveckla Östgötatrafikens tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt.
  • Vi gör frivilliga marknadsundersökningar och enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

För att göra kontroller

  • Vi förhindrar missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
  • Vi kontrollerar din biljetts giltighet och skriver vid behov ut en tilläggsavgift.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Östgötatrafiken och Östgötatrafikens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Östgötatrafiken. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (till exempel trafikföretag) om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster, biljettförsäljning, annan nödvändig tjänst eller utreda trafikhändelser i ditt intresse.

Östgötatrafiken lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Östgötatrafiken måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering och gallring.

Dina rättigheter

Registerutdrag 

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Eftersom det även finns särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar så påverkas dessa rättigheter på olika sätt, rättigheter är därför inte absoluta. Det här betyder att Östgötatrafiken kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall Östgötatrafiken behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Östgötatrafiken behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Vill du begära att få ett registerutdrag ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud där du anger personnummer samt fullständigt namn och adress. Svaret på din begäran skickas inom 30 dagar och till din folkbokföringsadress för att säkerställa att uppgifterna kommer till rätt person.

Rättningar, radering, begränsning, invändning och överföring

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras. 

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Östgötatrafiken i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Vill du begära att få dina uppgifter rättade eller raderade ber vi dig kontakta oss enligt ovan.

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Östgötatrafiken kan visa att den rättsliga grunden allmänt intresse är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Östgötatrafiken får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket.

Överföring till tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Östgötatrafiken använder sig inte av automatiserat beslutsfattande.

Betalningslösning i Östgötatrafiken-appen

När du köper biljett i Östgötatrafiken-appen med betalkort är det DIBS Payment Services AB som hanterar betalningen, se dibs.se om DIBS behandling av personuppgifter. När du köper biljett i Östgötatrafiken-appen med Swish som hanterar betalningen, se getswish.se om Swish behandling av personuppgifter.

För dig som vill veta mer

Om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till vårt Dataskyddsombud.

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer hos Datainspektionen.