Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Integritetspolicy AB Östgötatrafikens kunder

1 Inledning

Östgötatrafiken tycker att det är viktigt att man ska kunna känna sig trygg med att vi behandlar personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

2 Ansvar för dina personuppgifter

AB Östgötatrafiken, Box 1550, 581 15, org. nr. 556038–8950, är Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi inhämtar från dig direkt i din kontakt med vår verksamhet. Personuppgifter som inhämtas från annan, t ex din hemkommun eller Region Östergötland, är kommunen eller Region Östergötland som regel personuppgiftsansvariga för.

AB Östgötatrafiken har utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att utöva tillsyn och hjälpa Östgötatrafiken att följa gällande dataskyddslagstiftning. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är:
Bolagsjurist Jonas Mietzner-Jonsson
AB Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping
E-post: jonas.mietzner-jonsson@ostgotatrafiken.se

Kontaktuppgifter till företrädare för personuppgiftsansvarig:
AB Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping
Tel: 010-434 00 00
E-post: diarie@ostgotatrafiken.se

3 Så skyddar vi dina uppgifter

Östgötatrafiken värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

4 Så får Östgötatrafiken dina uppgifter

När du använder dig av Östgötatrafikens tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till Östgötatrafiken. Till exempel när du köper biljett i appen, registrerar dig på ”Mina Sidor” på ostgotatrafiken.se, beställer färdtjänstresor, ansöker om förseningsersättning, kontaktar vår kundtjänst eller åker med våra fordon.

Ibland händer det också att Östgötatrafiken får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun, SPAR eller andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel kreditupplysningar och adressuppgifter.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

De personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet kan vara bildmaterial, namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer, köp- och resehistorik, betalningsinformation och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

5 Så använder vi dina uppgifter

Östgötatrafiken har rätt att behandla de personuppgifter för de ändamål som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, antingen på grund av avtal, rättslig förpliktelse, för att skydda intresse av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person eller, för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Östgötatrafiken kan därför även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Undantagsvis kan Östgötatrafiken behöva inhämta ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter. I de fall du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Detta gäller även till exempel när du accepterar villkor för Mina Sidor, villkor för kampanjer eller lämnar samtycke vid användandet av tjänster på ostgotatrafiken.se.

5.1 Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service

 • Vi administrerar och genomför ditt köp av biljett.
 • Vi hanterar och administrerar dina frågor till Östgötatrafikens kundtjänst.
 • Vi administrerar och hanterar beställning och utförande av exempelvis färdtjänstresor, sjukresor och andra resor i den anropsstyrda trafiken.
 • Vi hanterar ditt konto på ostgotatrafiken.se.

För att ge dig relevant information och erbjudanden

 • Vi skickar nyhetsbrev med information om bland annat kollektivtrafik, trafikförändringar, restips och erbjudanden från Östgötatrafiken.
 • Vi gör analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.

För att utveckla kollektivtrafiken och den anropsstyrda trafiken

 • Vi för statistik i syfte att utveckla Östgötatrafikens tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt.
 • Vi gör frivilliga marknadsundersökningar och enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

För att göra kontroller

 • Vi förhindrar missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Vi kontrollerar din biljetts giltighet och skriver vid behov ut en tilläggsavgift.

För din trygghet

 • Östgötatrafiken genomför kamerabevakning på våra tåg och i våra kundcenter
 • Arriva behandlar bildmaterial och använder tågvärdar med kroppsburna kameror i våra tågfordon
 • Våra trafikföretag genomför kamerabevakning i våra bussfordon (se nedan under avsnitt 6)

För överföring av uppgifter

 • Vi kan komma att överföra dina uppgifter till Region Östergötland om AB Östgötatrafiken på grund av politiskt beslut får ändrat uppdrag eller organisation

6 Kameraövervakning

På Östgötatrafikens tåg (Östgötapendeln) och i våra kundcenter finns trygghetskameror uppsatta. Laglig grund för kamerabevakningen är såväl allmänhetens som Östgötatrafikens intresse av att kunna erbjuda trygga och säkra resor för våra kunder. Ändamålet med kamerabevakningen är således både att öka tryggheten för resenärer och personal, samt att upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse eller annan brottslighet. Trygghetskamerorna på Östgötapendeln spelar in löpande medan kamerorna i våra väntsalar endast spelar i vid detekterad rörelse. Inga av Östgötatrafikens trygghetskameror spelar in ljud.

Normalt sett gallras bildmaterial från kamerabevakningen upp till 72 timmar. Utlämnande av bildmaterial kan komma att ske till polismyndigheten efter begäran i samband med brott. Åtkomst till bildmaterialet har endast ett fåtal särskilt behöriga personer.

Vidare är det vissa av våra anlitade trafikföretag som använder sig kamerabevakning i sina bussfordon eller använder sig av kroppskameror. Vad gäller den kamerabevakning som sker med kroppskameror eller bussfordon är respektive trafikföretag personuppgiftsansvarig. För att se mer hur respektive trafikföretag behandlar dina personuppgifter se respektive företags hemsida:

För Östgötapendeln: Arrivas användande av kameror - Arriva
För stadsbuss- och spårvagnstrafiken i Norrköping: www.transdev.se/kontakta-oss/personuppgifter
För stadsbusstrafiken i Linköping: Personuppgiftsbehandling (nobina.com)
För Expressbusstrafiken i Norrköping (fr. feb. 2022): www.transdev.se/kontakta-oss/personuppgifter
För Expressbusstrafiken i Linköping (fr. juni 2022): Personuppgiftsbehandling (nobina.com)
För regionbusstrafiken (fr. juni 2022) Start | Mohlins Bussar

7 Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter behandlas av Östgötatrafiken och, i förekommande fall, av Östgötatrafikens personuppgiftsbiträden. Då dina personuppgifter omfattas av sekretess i vår verksamhet lämnar vi inte ut dina personuppgifter till andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Östgötatrafiken. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (till exempel trafikföretag) om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster, biljettförsäljning, annan nödvändig tjänst eller utreda trafikhändelser i ditt intresse.

8 Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för verksamheten att bistå dig mot bakgrund av det ändamål du en gång registrerades för. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering och gallring. Vad gäller bilder från vår och andras kamerabevakning se ovan under avsnitt 6.

9 Dina rättigheter

9.1 Registerutdrag 

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Eftersom det även finns särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar så påverkas dessa rättigheter på olika sätt, rättigheter är därför inte absoluta. Det här betyder att Östgötatrafiken kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall Östgötatrafiken behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Östgötatrafiken behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Vill du begära att få ett registerutdrag ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud där du anger personnummer samt fullständigt namn och adress. Svaret på din begäran skickas inom 30 dagar och till din folkbokföringsadress för att säkerställa att uppgifterna kommer till rätt person.

9.2 Rättningar, radering, begränsning, invändning och överföring

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Östgötatrafiken i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det

innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Vill du begära att få dina uppgifter rättade eller raderade ber vi dig kontakta oss enligt ovan.

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Östgötatrafiken kan visa att den rättsliga grunden allmänt intresse är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Östgötatrafiken får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket.

10 Överföring till tredje land

Östgötatrafiken försöker att undvika att anlita leverantörer som innebär att personuppgifter behandlas utanför EU/EES, dvs. tredje land. I de fall behandling av personuppgifter sker i tredje land har vi säkerställt genom avtal att behandlingen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

11 Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Östgötatrafiken använder sig inte av automatiserat beslutsfattande.

12 Betalningslösning

Oavsett om du köper biljett med betalkort eller med Swish så är det företaget som hanterar din betalning som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som registreras i och med köpet. Vilka leverantörer av betaltjänster som Östgötatrafiken använder sig av framgår av våra köpevillkor som finns att hitta på vår hemsida. För hantering av personuppgifter i samband med köp av annan betaltjänstleverantör, vänligen se aktuell betaltjänstleverantörs hemsida.

13 För dig som vill veta mer

Om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud: dataskyddsombudet@ostgotatrafiken.se

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på www.imy.se